REDUN.OP

冗余运算是没有任何效果的运算,比如

  • 将变量分配给它自己
  • 使用将计算得出常数的表达式,比如 a/a
  • 使用可以简化为一个操作数的表达式,比如 a & a。

即使这不是其自身的错误,它也可能预示代码中将出现更大的错误。REDUN.OP 错误表明存在冗余运算,比如 a/a、a&a、a | a、a < a。

示例 1

复制
      public int test() {
         int var = 1;
         if (var < var) {
             return 1;
         }
         return 0;
     }

针对第 11 行报告 REDUN.OP:可疑的运算,两侧都是“var”